DINAMIKA, zbirka

DINAMIKA, zbirka

Vježbe:

1.Jednakomjerno kretanje

2.Neravnomjerna kretanja

3.Prosječna i trenutna brzina

4.Jednoliko ubrzano gibanje

5.Ubrzanje slobodnog pada

6.Jednadžba gibanja – II.Newtonov Zakon

(Definicija zakona = F / m)

7.Eksperimentni sudari i zamah

8.Dinamično masovno opredjeljenje

9.Potencijalna i kinetička energija

 

Vježba: ubrzanje pri slobodnom padu

Dodaci: tajmer/brojač i metalna traka

ili brojač i 2 svjetlosnih vrata